Ordensregler

Boligselskabet Grønnegaarden Ordensregler
Uddrag af vedtægterne:
Beboerne skal selv bekoste den almindelige indvendige vedligeholdelse, herunder hører også vinduesruder,
vandhaner, ledninger og pakninger
Hændelige skader, som forårsager indvendige større reparationer, såsom svamp, vandskade, eksplosion og
lignende, udbedres på selskabets regning.
Erhvervsdrift fra boligerne må kun finde sted med repræsentantskabets samtykke, ligesom skilte og reklamer
på ejendommen skal godkendes af repræsentantskabet.
Forandringer af og tilbygninger til boligen samt opførelse af udhuse, skure, lysthuse og lignende, må kun
ske med repræsentantskabets samtykke.
Boligerne må, bortset fra ferier og lignende, ikke henstå ubeboede.
___________________________________________
Henvendelser til repræsentantskabet i ovennævnte spørgsmål sker i almindelighed til formanden. Ændringer
og fornødne reparationer skal udføres af autoriserede håndværksmestre. Konstaterede utætheder i tag og
mangler ved ejendommens elektriske belysninger anmeldes til driftslederen.

Ordensreglement
Boligerne:
•Der skal skrues navneskilt på alle entredøre.
• Ved åbne vinduer/døre er det beboerens ansvar at disse fastgøres (sættes på krog). Ved eventuel
beskadigelse af vinduer og døre sker reparationen på beboers regning.
•Beboeren er ansvarlig for at holde afløb frem til faldstammen velfungerende, og udskifte/udbedre utætte
blandingsbatterier.
•Vaskemaskiner skal stå i vatter og vedligeholdes, så de ikke larmer ved centrifugering, og må ikke
anvendes mellem kl. 21:00 og 07:00. Gælder både i boligen og kælder.
Trapper, loft og kælder:
•Ifølge brandvedtægterne må intet henstilles eller henlægges på trapper, kældergange og tørrelofter. Det
gælder også for fodtøj, der ikke må henstilles på hoved-/køkkentrapper.
• Tørrelofter og vaskekælder anvendes og rengøres efter aftale mellem opgangens beboere.
•Vinduer i tørrerum skal holdes åbne når der tørres tøj, dog skal de altid lukkes ved stærk blæst, samt ved
regn-/snevejr. Døre til loft- og kælderrum skal altid holdes låst.
•Der må i loft- og kælderrum kun forefindes brandbare malinger og kemikalier i godkendt emballage og i
begrænsede mænger på grund af brandfaren.
•Beboelse af loft- og kælderrum er strengt forbudt.

•Elektrisk lys må kun være tændt under ophold i rummet. ”Ejendommes” strøm må kun bruges til belysning
og ikke til nogen af beboernes private effekter, som f. eks. Fryser, vaskemaskiner m.m.
Brug af varmeovne i kælder er strengt forbudt på grund af brandfaren
•Rygning på indendørs fællesarealer er ikke tilladt.
Gården:
•Porte og døre skal altid holdes lukkede og låst.
•Alle ejendommes beboere har brugsret til gården.
•Det påhviler beboerne at holde orden i gården og ikke henstille private ejendele som for eksempel børns
legetøj, grill m.v. til gene for færdsel i gården.
•Private indhegninger, pergolaer, telte m. v. er ikke tilladt. Det er tilladt at opstille flytbare borde og stole,
uden at man ved denne opsætning kan gøre krav på en ”fast plads”.
•Det er tilladt at opstille telt en enkelt dag ved særlige lejligheder.
•Grønnegaardens beplantning skal respekteres.
•Det er tilladt – med repræsentantskabets samtykke – at opsætte egne blomsterkrukker
Parkering af motorkøretøjer, trailere o.l. er forbudt. Evt. nødvendig kørsel i gården skal ske ved udvisning af
den største forsigtighed.
•Knallert og motorcykelkørsel er forbudt og kørsel på cykel skal ske med meget stor agtpågivenhed, husk at
mange børn leger i gården og børn er ikke trafiksikre.
•Henstilling af cykler og knallerter skal ske i de opsatte cykelstativer og må ikke stilles op ad mure og træer
o.l.
•Vask af bil er kun tilladt på vaskepladserne i hver ende af gården, og må kun ske i tidsrummet 1. maj til 31.
oktober (af hensyn til risiko frost)
•Boldspil udenfor ”boldbanen” er forbudt, ligesom opsatte regler skal respekteres. Benyttelse af banen skal
ske på en sådan måde, at beboerne ikke generes af råb og skrig m.m.
•Beboerne med haver er pligtige til at holde disse i ryddelig stand, ligesom de er forpligtet til at klippe hæk
og holde evt. træer beskåret, (max. højde er 4 m.), så disse ikke generer øvrige beboere. På grund af
rottefarer, må der ikke i haverne forefindes bunker med affald, dette skal smides i de opsatte containere.
•Musik, sang, håndværksmæssig støj, og anden støjende adfærd er generelt ikke tilladt mellem kl. 21.00 og
07.00. Ved særlige lejligheder kan musik og sang dog tillades fredag og lørdag til kl. 24.00.
Husdyr:
•Det er ikke tilladt at holde hunde og krybdyr. Andre dyr, som katte, kaniner og marsvin o.l. må ikke
opholde sig i gården uden snor eller i bur. Ejeren skal være til stede.

Affaldscontainere:
•Affald skal henlægges i skraldecontainere og dette skal sorteres og placeres efter den anvisning der er opsat
ved de enkelte containere. Det skal ligeledes sikres at lågene efter endt brug efterlades lukkede.
•Det er vigtigt at alt affald sorteres efter de givne retningslinjer, idet det kan medføre bod ved afhentning af
usorteret affald.
•Storskrald skal afleveres på genbrugsstationen. Kan beboer ikke selv sikre transport dertil, kontakt
driftslederen for nærmere aftale om bortskaffelse.
• Det er den enkelte beboers eget ansvar at fjerne affald fra lejligheder, kældre og lofter.
•Såfremt der er container for storskrald, skal den pakkes optimalt og intet må henstilles udenfor denne.