Bytte boliger og fordeling af boliger

OBS! Den eksterne venteliste er fortsat lukket. Det vurderes hvert forår, om den kan genåbnes, og vil fremgå af denne side når det vil være muligt.

På den eksterne venteliste, er opskrevet personer der har relationer til beboere i gården, men ikke har forældre, bedsteforældre eller børn der er medlemmer af boligselskabet Grønnegaarden. Listen revideres hvert år i februar måned, så det er vigtigt at give besked hvis man ønsker at blive stående der.

Hvis bedsteforældre, forældre eller børn flytter fra Grønnegaarden, flyttes man til den eksterne liste..

Hvis man senere igen kommer til at opfylde kravet for at stå på den interne liste, skal man rette henvendelse herom i kontortiden.

Principper for bytte og fordeling af boliger i Grønnegaarden

Bytte af boliger

Bytte kan godkendes, såfremt der er tale om et bytte der er begrundet i et ændret behov mellem to personer/familier og hvor begge parter har til hensigt at blive boende i Grønnegaarden. Det kan for eksempel være en ældre beboer der ønsker en mindre bolig eller bolig i stuen, og vil bytte med en børnefamilie der har brug for mere plads.

Opskrivning på venteliste

Der findes på nuværende tidspunkt to ventelister – den Interne og Eksterne venteliste. For at komme på disse lister skal man udfylde ”ansøgningsskema” til bolig. Denne fås på boligkontoret.

På ansøgningsskemaet skal man blandt andet skrive, hvilke boligtype man ønsker at blive noteret på venteliste til. Det vil herefter være denne boligtype man kan tilbydes. Sker der ændringer af ønsket om boligtype eller kontaktoplysninger skal man selv meddele Repræsentantskabet dette. 

Aktiv og Passiv på venteliste

Når man skriver sig på venteliste skal man blandt andet tilkendegive om man er aktiv eller passiv. Når man er aktiv betyder det, at man ønsker bolig tilbudt snarest af den ønskede type.

Når man er passiv står man på listen og oparbejder anciennitet og kan til hver tid melde sig aktiv. Man meddeler selv når man ønsker overgang fra passiv til aktiv eller omvendt.

Generelle regler vedrørende tilbud af bolig og ny bolig

Når man som aktiv bliver tilbudt bolig kan man afslå 3 boliger, hvorefter man flytter bag i pågældende venteliste og oparbejder anciennitet påny.

Når man får ny bolig bliver man slettet fra pågældende venteliste og skal udfylde ”ansøgningsskema” til bolig på ny, såfremt man ønsker at være på venteliste.

På venteliste vil medlemmer som bor i Grønnegaarden havde fortrinsret i forhold til personer der ikke bor i Grønnegaarden.

Intern venteliste

Grundfondsbevisholderen kan blive skrevet op på den interne venteliste, hvis de ønsker anden bolig i Grønnegaarden. Børn af grundfondsbevisholderen og personer i lige linje kan blive skrevet op på den interne venteliste hvis de ønsker bolig i Grønnegaarden.

Børnefamilier og ældre der bor i Grønnegaarden og som henholdsvis ønsker større bolig og stuebolig kan tilgodeses og derved få fortrinsret til anden bolig.

Når en bolig bliver ledig, vil den altid blive tilbudt grundfondsbevisholdere fra den interne venteliste, og bortset fra de nævnte undtagelser, sker dette efter anciennitet. Er der ingen interesse her, vil boligen blive tilbudt til en fra den eksterne venteliste.

Børn af grundfondsbevisholderen kan blive skrevet på venteliste fra fødsel, hvorfor de ofte har høj anciennitet når de melder sig aktive. Når ”børn af grundfonds-bevisholderen ” som 18-årige bliver boligberettiget vil det dog være naturligt at de får tilbudt de mindre boliger, og så kan blive skrevet på venteliste til en større.

Ekstern venteliste

Venner, bekendte og familierelationer der ikke er i lige linje med grundfondsbevisholder kan blive skrevet op på den Eksterne venteliste.
Står man som aktiv skal en gang om året (i februar måned) uopfordret give besked
hvis man fortsat ønsker at være aktiv.

Såfremt ingen på den Interne venteliste er interesseret i en ledig bolig vil personer på den eksterne liste blive tilbudt.

Ventelisternes tilgængelighed

Ventelisterne er tilgængelige, og beboerne kan henvende sig på boligkontoret mandag i de ulige uger mellem kl. 18.00 og 19.00, for at få oplyst hvor de står på listen i forhold til deres ønsker.

Bytte og overdragelse af bolig:

Man skal have mindst 2 års anciennitet i sin bolig, før man kan
bytte/overdrage sin bolig jf. vedtægterne bestemmelse §3.

Fremleje:

Fremleje kan godkendes helt eller delvis hvis særlige forhold gør sig
gældende, for eksempel hvis en grundfondsbevisholder skal studere i en anden del af landet, eller midlertidigt er udstationeret.

Mulighed for at få tilladelse til fremleje kræver at grundfondsbevisholderen har
mindst 2 års anciennitet i boligen.

Fremleje/udleje skal altid godkendes af repræsentantskabet, og lejen skal svare til de faktiske omkostninger for boligen/værelserne.

Vedtægterne og lejelovens bestemmelser skal overholdes.

Revideret og Godkendt på generalforsamlingen 20. marts 2018.